BÆREDYGTIGE BYER

Bæredygtige byer

Der skal være plads til alle i vores byer og kommuner. Der skal være råd til en bolig i nærheden af  arbejdspladsen. I storbyerne er ejer-, andels- og lejeboliger blevet så dyre, at det kan være svært for unge, mennesker på overførselsindkomst og andre med almindelige lønindkomster at få råd til huslejen. Specielt siden 2002 er priserne år efter år steget voldsomt, hvilket har øget uligheden i vores samfund. Socialdemokratiet ønsker byer og boligområder, hvor også SOSU-assistenten, den studerende og politibetjenten har råd til at slå sig ned. Det er med til at styrke sammenhængskraften og styrke fællesskaber på tværs af boligblokke og villakvarterer. Socialdemokratiet ønsker flere almene boliger, og at andelsboliger rent faktisk er et billigt alternativ til ejerboliger.

Nærheden i Hedehusene, Høje-Taastrup C, COOP Byen og Vridsløselille Fængsel dækker over områder i Albertslund og Høje-Taastrup, hvor der enten er blevet bygget eller er planer om et stort og tæt boligbyggeri. Samtidig er store dele af de almene boligområder i kommunerne blevet renoveret. Men i Taastrupgård er mange almene boliger desværre blevet revet ned uden, at der er opført en tilsvarende bolig. Den udvikling udfordrer borgere med de mindste indtægter.

Det er vigtigt, at de nye byggerier er bæredygtige, attraktive og understøtter stærke fællesskaber for borgerne. Det tiltrækker nye borgere, som vil være med til at understøtte nye fællesskaber.

Der skal være en bred vifte af forskellige typer af boligformer. Boliger for unge, enlige, børnefamilier og seniorer. De skal alle kunne finde en attraktiv bolig, som dækker deres behov og ønsker for et godt hjem og lokalområde på Vestegnen. Det er derfor afgørende, at vi fra centralt hold sikrer, at der fortsat kan opføres nye almene familieboliger blandt andet gennem krav i lokalplanerne, herunder krav om boliger for seniorer og unge, som en integreret del af de nye boligområder.

Alt nyt boligbyggeri skal have en høj kvalitet, så det holder til fremtidige generationer. Og vi skal bidrage til at nedbringe udledningen af CO2 ved at prioritere bæredygtige materialer, byggeformer og typer, så byggeriets samlede CO2-aftryk reduceres mest muligt. Nybyggeri skal leve op til FN’s Verdensmål herunder mål 11 og 13 om henholdsvis “bæredygtige byer og lokalsamfund” og “klimaindsatsen”.

Desuden skal der være fokus på miljø, biodiversitet og grøn omstilling. Tilgængelige og grønne offentlige rum skal være en rettesnor for al moderne byudvikling.

Det er vigtigt at fastholde samt styrke muligheden for nybyggeri og renoveringer af almene boliger. Det kan vi sikre os ved blandt andet, at Landsbyggefonden har de nødvendige økonomiske midler og rammer til både at renovere og bygge nye almene boliger.

Det er samtidig vigtigt at holde sig for øje, at demografien ændrer sig i Danmark, så flere og flere bliver over 60 år, hvoraf mange har et ønske om at være aktive i deres lokalområde. Derfor skal vi tænke på nye måder at bygge boliger på. Vi skal udvikle nye grønne og socialt bæredygtige boligformer og fællesskaber til både unge, familier og seniorer.

Som folketingskandidat vil jeg arbejde for:

- At understøtte arbejdet for nybyggeri og renoveringer af almene boliger.

- At Landsbyggefonden har rammerne til både at renovere og bygge nye almene boliger.

- Særlig fokus på bolig og områdeforbedringer i de udsatte boligområder.

- Sikre det almene boligsociale arbejde gennem en bred forankring af indsatser med involvering af kommune, frivillige organisationer og andre relevante myndigheder for at sikre en solid og tryg social sammenhængskraft i de almene boligområder.

- Nye grønne og socialt bæredygtige boligformer med FN’s Verdensmål som rettesnor for nybyggeri og byudvikling.

- Bæredygtigt og klimavenligt byggeri.

Foto: Bjarke MacCarthyDer er lukket for kommentarer.