KAMPEN FOR KLIMA, MILJØ OG VORES FÆLLES NATUR

klima 1

Kampen for klima, miljø og biodiversitet er vigtigere end nogensinde!

Kampen for klima, miljø og biodiversitet er vigtigere end nogensinde! Drivhusgasser gør, at jorden bliver varmere og påvirker hele verden. Polarisen smelter og vandstanden i havene stiger. De voldsomme temperaturændringer medfører blandt andet tørke, kraftigere nedbør, voldsomme storme, stigende vandstande i verdenshavene og ødelægger økosystemer og truer dyre- og planteliv.

Vores natur er presset

Vi står overfor den 6. masseudryddelse af dyre- og plantearter i jordklodens historie. 40% af verdens insektarter er truet af udryddelse, 70% af jordens økosystemer er ifølge WWF delvist ødelagte, og herhjemme viser tal fra Danmarks Naturfredningsforening, at 1800 dyre- og plantearter er i fare for at uddø herhjemme. Klimaforandringer er ikke et abstrakt fænomen! De påvirker temperatur og vejr overalt på jorden. Livet på kloden har brug for, at vi handler nu og sætter turbo på grøn omstilling, bekæmper forurening, genrejser natur og forpligter os til bindende mål til gavn for biodiversiteten.

Vestegnens grønne hjerte

Albertslund og Høje-Taastrup er Vestegnens grønne hjerte med store og vidtstrakte naturområder med Hedeland, Herstedhøje, Hakkemosen, Porsemosen, Røjlegrøften, Sengeløse Grusgrav og Vestskoven – Danmarks største nye skov. De to kommuner har et rigt og mangfoldigt dyre- og planteliv, som vi skal værne om, så vores børn og børnebørn også kan opleve en mangfoldig natur og omverden i fremtiden. Det gælder både lokalt, nationalt og internationalt.

Lokal støj- og miljøforurening

Miljømæssigt er der flere områder som har et særligt fokus for Taastrupkredsen herunder luft- og støjforurening. Trafik er en stor kilde til partikelforurening af luft, forurening af vand og jord, men forurener også nærmiljøet i form af kontinuerlig og massiv støjforurening. Hvert år dør omkring 4.200 danskere som følge af forurenet luft. I Hovedstaden er dødeligheden næsten dobbelt så høj som i resten af landet. Trafikkens luftforurening forårsager udover dødsfald tusinder af bronkitis tilfælde, astmaanfald og hundredtusinder af dage med nedsat aktivitet grundet sygdom.

Vejstøj er også forbundet med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Kommunerne på Vestegnen er generelt mere plagede af trafikstøj fra statslige veje, end andre af landets kommuner. Ifølge en statslig støjkortlægning er over 60% af boligerne på Vestegnen påvirket af støj, hvorimod tallet på landsplan er blot 15%. Albertslund og Høje-Taastrup bærer præg af bynære motorveje, og mange borgere er generet af trafikstøj fra blandt andet Holbækmotorvejen og Ring 4. Der ligger mange boliger tæt på de trafikerede veje, hvor der ofte køres alt for hurtigt, og det giver en ekstra støjbelastning for naboerne. Trafikstøj skader sundheden og kan bl.a. medføre hovedpine, stress, forhøjet blodtryk og forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle sygdomme. Det menes, at flere hundrede danskere dør for tidligt hvert år på grund af massiv og kontinuerlig vejstøj.

Byggeri og CO2-udledning

Der bygges massivt i Albertslund og Høje-Taastrup i disse år. Beton bidrager som det mest anvendte byggemateriale massivt til CO2-udledningen herhjemme og resten af verden. Det anslås, at cementproduktion bidrager til 8% af verdens totale CO2-udledning. Byggeri medfører store mængder af CO2, og det lægger beslag på store mængder af f.eks. sand, sten, vand og træ. Vores bygninger står for 30% af CO2-udledningen herhjemme. Derfor er bæredygtigt byggeri afgørende for den grønne omstilling i Albertslund, Høje-Taastrup og i Danmark (kilde: Concito).

Nu skal der sættes turbo på handlinger og med særlig fokus på Vestegnens udfordringer. Vi skal bekæmpe klimaforandringer ved at sætte turbo på grøn omstilling lokalt og nationalt. Vi skal sikre nærmiljøet både jord og grundvand gennem bekæmpelse af trafikstøj, partikelforurening og nedsivning af farlige kemikalier og sprøjtegift. Vi skal værne om vores natur ved at sikre at der er plads til den, og beskytte biodiversitet gennem national og international lovgivning og samarbejde.

Som folketingskandidat vil jeg konkret arbejde for:  

- Ambitiøs klimapolitik baseret på en økonomi, hvor fossil energi udskiftes med grøn økonomi baseret på vedvarende energi som sol, vind og vand.

- Få en af tre planlagte klima-erhvervsskoler til Taastrupkredsen.

- Udbygning af fjernvarmenet.

- Mere vild natur, urørt skov, genrejsning af skov og dansk natur samt bindende mål for biodiversitet.

- Et Nationalt Videnscenter for Biodiversitet på Vestegnen.

- Bekæmpe udledning af mikroplast og arbejde for en natur uden plastik, pesticider og farlig kemi.

- Beskyttelse af grundvand samt bedre rammer og regler for oprensning af forurenede grunde.

- Støjdæmpende asfalt, etablere støjskærme- eller volde, lavere hastigheder, omlæggelse af trafik, konvertering af fossile køretøjer til el, herunder biler og busser.

- Grøn teknologi, bedre ressourceudnyttelse og arbejde for en mere bæredygtig forbrugeradfærd.Der er lukket for kommentarer.