MERE SUNDHED OG TRIVSEL PÅ VESTEGNEN

indlæg

Ulighed i sundhed er et stadig stigende problem i Danmark. Dette skal ændres. Alle skal have ret til hjælp, støtte, lige og hurtig behandling uanset størrelsen på ens pengepung.

Gode rammer og vilkår for sundhedspersonalet, adgang til genoptræning samt et godt samspil mellem sygehusene i Danmark spiller en vigtig rolle, når sygdomme melder sig. En hurtig, omsorgsfuld og effektiv behandling uanset hvem du er og hvor du kommer fra og bor, er afgørende for at skabe lighed i sundhed.

Sundhed handler også om at forebygge sygdomme, og om at sikre gode rammer for det sunde liv. Kost og bevægelse er nogle af de faktorer, der har størst betydning for vores sundhed. Gode fritidstilbud og andre forebyggende initiativer, som ikke mindst tiltrækker de udsatte borgerne, kan i den grad medvirke til mindre ulighed i sundhed.

Målet for de sundhedspolitiske initiativer er, at flere borgere får et sundt og godt liv med mere trivsel og velvære.

Fakta om sundhed og trivsel på Vestegnen  

Borgere på Vestegnen dør i gennemsnit tidligere, end dem der bor i Nordsjælland. Nye undersøgelser viser samtidig, at blandt andet uddannelse og privatøkonomi har stor betydning for danskernes gennemsnitlige livskvalitet og livslængde.

Den Nationale Sundhedsprofil 2021 viser, at rygning er den væsentligste faktor i forhold til tidlig død og ulighed i dødelighed. Men andre vigtige faktorer, der truer både livskvalitet og resulterer i en for tidlig død, er alkohol, manglende fysisk aktivitet, dårlig mental sundhed, svær overvægt og ikke mindst ulighed i sundhed.

Alt sammen områder, hvor der er en social slagside. Og uligheden bliver ikke mindre af, at mennesker i udsatte situationer finder det udfordrende at finde rundt i systemet eller helt undgår at bruge de mange eksisterende sundhedstilbud.

Antallet af børn og unge på Vestegnen, der er svært overvægtige er markant højere end unge fra kommuner som Gentofte og Rudersdal. Overvægt i barndommen følger med ind i voksenlivet og kan senere forårsage en række svære og livstruende livsstilssygdomme. Overvægt skal blandt andet bekæmpes med fysisk aktivitet.

Ensomhed rammer alle!

Ensomhed rammer alle aldre og samfundslag. 350.000 danskere lever i svær ensomhed. At mangle sociale relationer påvirker ens fysiske og psykiske helbred. Det kan komme til udtryk ved forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, stress og depression. Prisen for langvarig ensomhed er enorm – både for den enkelte og for samfundet som helhed. Mental sundhed er endnu et forstørrelsesglas for ulighed i sundhed. Borgere med længerevarende mental dårlig sundhed har ofte lavere uddannelsesniveau og en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sundhed, uddannelse og sociale forhold

Uddannelse, økonomi, sociale forhold, kultur og baggrund udgør en direkte sammenhæng i forhold til den enkeltes sundhed, livskvalitet og gennemsnitlige levetid, herunder hvor god man er til at bruge de sundhedstilbud, der allerede er.

Flere kommuner på Vestegnen halter generelt sundhedsmæssigt bagefter i forhold til andre af landets kommuner på grund af livsstilssygdomme. I Albertslund er mere end hver femte praktiserende læge over 65 år og vil snart gå på pension. Det kan på sigt betyde, at der bliver lægemangel.

Hvordan sikres bedre sundhed og mere lighed for alle i sundhed på Vestegnen?

Vi skal investere i et stærkt og effektivt sundhedssystem, sikre bedre adgang til sundhedsydelser og rekruttering af læger, sundhedsplejersker, jordemødre og social- og sundhedshjælpere og assistenter til Vestegnen.

Forebyggelse er det bedste greb, hvis man skal sikre en bedre livskvalitet for borgerne. Vi skal investere i fysisk og mental sundhed til alle og have et særligt fokus på børn og unge, udsatte familier samt vores ældre medborgere. En styrkelse af fritids- og foreningslivet og gode aktive fællesskaber – hvor vi kan mødes og være sammen – skal opprioriteres for at afhjælpe social isolation og marginalisering og styrke borgernes sundhed generelt.

Som folketingskandidat vil jeg konkret arbejde for:  

- En national plan til at styrke mental sundhed med særligt fokus på børn og unge.

- En national plan til at bekæmpe ensomhed og styrke mental sundhed blandt ældre herunder fokus på fællesskaber i eget hjem og på plejehjem.

- Tidlig og forbedret indsats rettet mod udsatte familier med små børn.

- Flere praktiserende læger på Vestegnen.

- Tidlig indsats til børn der udviser uhensigtsmæssig vægtudvikling.

- At børn ikke udsættes for tobaksrøg i deres hverdag.

- Højere afgift på tobak og flere forebyggende tiltag mod rygning og andre nikotinprodukter.

- Røgfri arbejdstid/miljø.

- Gratis tandlæge til unge under 25 samt til borgere i udsatte situationer.

- Styrkelse af frivillighed og billigere fritids- og foreningsaktiviteter.Der er lukket for kommentarer.